Accessibility Tools

Syftet med ‘Box of our Memories – Adult Education Caring for Memory Loss‘ (BooM) projektet är att förbättra tillgången till reminiscensbaserade, digitala, informella vuxenutbildningsinsatser för seniorer. Projektet syftar till att göra detta genom att utöka nödvändiga kunskaper, färdigheter och kompetenser för vuxenutbildare som arbetar inom olika områden från informella vårdare och familjemedlemmar, till volontärer och pedagogisk personal som arbetar på museer och arkiv.

Reminiscensterapi är användningen av livshistorier – skriftliga, muntliga eller båda – för att förbättra psykiskt välbefinnande, särskilt hos äldre personer.

Det finns allt fler bevis på effektiviteten av icke-medicinska insatser för att lindra de stressande effekterna av demens, i synnerhet den positiva stimulansen av att interagera med musik och digitalt medierade bilder. Statistisk analys avslöjar betydande förbättringar i fråga om före och efter frågor om kunskap och färdigheter när det gäller demens, reminiscens och livshistoria, förståelse och empati gentemot personer med demens, kompetens att använda reminiscens, föremål eller andra verktyg (inklusive fotografier) för att stödja eller engagera sig med personer med demens och delta och leda Memory Box-sessioner.
 
Utmaningen med dessa typer av interventioner är hur man gör dem lättillgängliga för personer med kognitiv funktionsnedsättning. [Improving the Quality of Life of Individuals with Dementia Using Personal Digital Media – Nayer K., Coxon S. (2020)].
 

Box of our Memories-projektet kommer att erbjuda ett ökat antal äldre att gå igenom reminiscensterapi. Den så kallade reminiscensterapin utövas i vissa delar av Europa och utförs av många vårdanstalter inom ramen för icke-farmakologiska behandlingar för personer med kognitiva funktionsnedsättningar och anses vara effektiv.


Du kan ladda ner projektets broschyr på följande språk:

Svenska
Engelska
Tyska
Kroatiska
Grekiska
Italienska

 

Denna plattform återspeglar endast författarnas åsikter; Kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av informationen häri.